Obligacja korporacyjna - informacje

Obligacja korporacyjna (obligacja przedsiębiorstwa) - rodzaj obligacji, które stwierdzają określoną ilość pożyczonych dóbr od osoby fizycznej,  bądź instytucji przez dane przedsiębiorstwo. Obligacje te są emitowane w określonych nominałach, jednocześnie posiadają one ustaloną stopę oprocentowania. Do emisji tych obligacji dołączona jest opcja call umożliwiająca emitentowi wykupienie określonej liczby obligacji przed wyznaczonym terminem płatności.

Emisja obligacji jest jednym ze sposobów finansowania. Stanowi alternatywę dla zaciągnięcia kredytu, lub pożyczki. Może być ona tańsza i łatwiejsza do przeprowadzenia niż pozyskanie kredytu. Bardziej elastyczna może być kwestia wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty obligacji. Obligatariusz z kolei zyskuje możliwość uczestniczenia w finansowaniu nawet dużych firm lub przedsięwzięć oraz otrzymuje odsetki wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych.

  • Obligacje emitowane są m.in. przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, banki (ostatnio aktywnymi emitentami obligacji stały się również banki spółdzielcze).
  • Emisja obligacji może być przeprowadzania w drodze oferty publicznej lub prywatnej (Czytaj więcej) .
  • Inwestowanie w obligacje obarczone jest różnego rodzaju ryzykiem - Przeczytaj rodzaje ryzyka obligacje korporacyjne .
  • obligacje korporacyjneSpłata zobowiązań przez emitenta może być zabezpieczona. Dowiedz się więcej>>.
  • Obligacje mogą zawierać dodatkowe opcje. Są to dodatkowe uprawnienia, których część przysługuje obligatariuszom (np. prawo do zamiany na akcje emitenta, prawo pierwszeństwa), a część emitentowi obligacji (np. prawo wcześniejszego wykupu obligacji).
  • Obligacje po emisji mogą być przedmiotem obrotu publicznego lub prywatnego.

Zyskowność obligacji to jej oprocentowanie. Wyróżniamy Obligacje o stałym oprocentowaniu (wypłaty regularnych płatności odsetkowych obliczanych w oparciu o stałą stopę procentową), Obligacje o zmiennym oprocentowaniu (płatności odsetkowe o zmiennej wysokości, obliczane na bazie zmiennej stawki referencyjnej - czytaj zyskowność obligacji ), Obligacje o oprocentowaniu indeksowanym ( rodzaj obligacji o zmiennym oprocentowaniu , dla których odsetki są dodatkowo zmieniane (indeksowane) o określoną stawkę wynikającą ze zmian z góry określonego wskaźnika - indeksu. Jest nim najczęściej określony wskaźnik inflacji), oraz Obligacje zerokuponowe ( nie wypłacają wcale odsetek, a w zamian są emitowane po cenie niższej niż cena nominalna. Dochodem inwestora jest różnica między ceną emisyjną a ceną nominalną).

-------------------------------------------------------------------

Sprawdź nas na Facebook

 

Załóżmy że Posiadasz Drogi czytelniku ... 100 dukatów! Możesz je: wydać, podarować, zgubić, schować lub...

zainwestować (sprawić, aby fakt ich posiadania przyniósł Ci korzyści materialne)

Inwestowanie to:

Nabycie dóbr w celu ich późniejszej odsprzedaży / wykorzystania z zyskiem (pojęcie handlu)

Pożyczenie ich instytucji (np. bankom) w celu uzyskania gratyfikacji za ten fakt (oprocentowanie). Fakt ulokowania pieniędzy w banku to lokata - umowa z bankiem na określony termin, który nam najbardziej odpowiada, w tych bankach, które oferują najwyższe oprocentowanie, zwykle stałe i gwarantowane w 100 %.

Zakupienie akcji, obligacji przedsiębiorstw (Obligacje korporacyjne - dług emitowany w postaci obligacji przez przedsiębiorstwa).

Obligacje to umowa  z bankiem w przypadku obligacji bankowych, lub z firmą w przypadku obligacji korporacyjnych. Również podpisujemy ją na określony okres. Przy podpisywaniu umowy o obligacje należy posiadać dwa rachunki: bankowy (służy do obsługi obligacji do momentu ich wejścia na rynek wtórny, tu mozna będzie przelać odsetki i obracać nimi dalej), oraz maklerski (tu obligacje znajda się w momencie, gdy dostaną swój numerek w KDPW* po czym wejdą na rynek obligacji zwany Catalyst**. To tutaj będziemy dostawać odsetki zwane kuponami***, co kwartał, lub pół roku)

Poza lepszym zyskiem, obligacje mają tę przewagę nad lokatami , że oferują regularną wypłatę odsetek co pół roku. W zasadzie więc jest to jakby wielokrotne zakładanie lokat półrocznych. Wadą obligacji jest próg minimalny zakupu.